Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Hírek, aktualitások

A PVDSz álláspontját osztotta a Legfelsőbb Bíróság végzése

2009.02.23. 07:14

Tagság

Február havi számunkban a fentieket követően vissza kívánunk térni a 2008. január havi számunkban ismertetett és a pécsi „bizberes” tagjainkat érintő készenléti szolgálat átszervezésével kapcsolatosan kiadott egyoldalú munkáltatói szabályozásra – amelynek megoldási módjával a PVDSz akkor sem értett egyet – kapcsolatos újabb fejleményekre. A visszatekintés apropóját a hatályos MÁV Kollektív szerződés idevonatkozó szabályainak megváltozása, illetve a napokban megérkezett Legfelsőbb Bírósági Végzés adta következtetések ismertetése és azok levonása adja.

Akkor januárban már utaltunk arra, hogy amennyiben a munkáltató „ szakszervezetünk szakmai-érdekvédelmi-jogi szempontú tényekkel alátámasztott véleményében foglaltakat, s a készenléti szolgálat átszervezését illetően nem törekszik konszenzusos megállapodás kialakítására, az érdekérvényesítésünk további lehetősége korántsem szűnik meg.”

A PVDSz kezdeményezésére a hatályos Kollektív szerződés 37. § 4. pontjának második mondata a következő új szabályozást tartalmazza: „ Készenlétet követően újabb készenlét csak legalább 8 óra elteltét követően kerülhet sor. Az elrendelt készenlét időtartama 3 óránál rövidebb nem lehet.”

Ebből következően tehát már megnyílt annak lehetősége, hogy a munkáltató a készenlét szabályozása kapcsán e peremfeltételek figyelembe vételével – a forgalombiztonság veszélyeztetése nélkül – olyan kölcsönösen elfogadható szabályozás alapján munkáltasson a jövőben, amely racionális, de egyben a munkavállalók szempontjait is érdemben figyelembe veszi.

Tényszerűen kell azt megállapítanunk, hogy a munkáltató részéről 2008. évben egyoldalúan bevezetett szabályozás ennek a követelménynek nem felelt meg, a munkáltató Pécset a kívánatos és elérhető kompromisszumra nem törekedet, s ebben a vonatkozásban magatartását szándékerősítően az is megerősíthette, hogy – a kifogásolási határidő helyi túllépése folytán kifogásként már nem – de munkajogi jogvitaként a PVDSz által keresettel indítani kívánt per lehetőségét a Pécsi Munkaügyi Bíróság I. és II. fokon jogerősen elvetette. Ugyanis ebből következően a munkáltató e rendeltetésellenes joggyakorlásának bírósági hatályon kívül helyezése lehetősége úgy tűnt, hogy már elveszett tagjaink számára.

Anélkül, hogy részletesen belemennénk a jogilag értelmezendő körülmények taglalásába azt mégis ismertetnünk kell, hogy ezen alsóbb bíróságok álláspontja szerint, ha megengednék munkajogi kifogáson túlmenően egy peres eljárás megindítást is, úgymond az „kiüresítené” e speciális jogintézményt. Azt viszont eljárási okból (határidő) el kellett utasítaniuk.

Jogsegélyszolgálatunk a Legfelsőbb Bíróság (LB) EBH 2003.975. számú elvi határozat alapján benyújtott felülvizsgálati kérelmére – az LB az Mfv. II. 10.611/2008/2. számú végzésében a korábbi jogerős munkaügyi bírósági álláspontot nem osztva, azt hatályon kívül helyezte és új eljárásra utasította a Pécsi Munkaügyi bíróságát. A per 2009. március 11. napjának 10.00 órájára került kitűzésre. A LB elvi határozata szerint ugyanis a peres eljárás pontosan nem, hogy nem szűkíti, hanem egyenesen bővíti a munkajogi jogérvényesítés lehetőségét.

A Legfelsőbb Bíróság döntése és a hatályos Kollektív szerződésnek a PVDSz által kezdeményezett változása ma már ugyanakkor akár arra is lehetőséget adhatna, hogy az érdekeltek a megkötendő helyi függelékben szabályozottak szerint – amely immár a szükséges kompromisszum eredménye kell, hogy legyen– pergazdaságossági szempontokra is figyelemmel, peren kívül egyezzenek meg, biztosítva ezzel a helyi munkabékét. A PVDSz a maga részéről ezért ismételten nyitottan ül le a tárgyalóasztalhoz azzal az egyébként általa eddig is képviselt peremfeltétellel, hogy az alkalmazott megoldás továbbra sem minősülhet rendeltetésellenes joggyakorlatnak.

Dr. Jog Ász