Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Hírek, aktualitások

2009. június

2009.06.25. 07:30

VÉT

A Vasúti Érdekegyeztető Tanács (VÉT) júniusi ülésén módosult a Kollektív Szerződés, megtárgyalásra kerültek az elmúlt időszak munkakörülmény javító intézkedései és ingatlan felújítási munkálatai, valamint szó esett a vasúti menetkedvezménnyel kapcsolatos anomáliákról.

Kollektív Szerződés módosítás

Néhány apróbb, technikai módosítás mellett a KSz. két helyen változott érdemben.

Módosult a nyelvtudási pótlékra vonatkozó 49. § 1. pont, melyben konkrétan meghatározásra kerültek a preferált nyelvek, az angol, német, francia, és az orosz.  Ezek mellett a határforgalom lebonyolításában résztvevők esetében az ukrán, román, szlovák, szlovén, szerb és horvát nyelven nyelvvizsgázottak részére jár nyelvpótlék. A jogosultak, amennyiben vizsgájukat 2005. január 1. előtt tették le, kötelesek a munkáltató által szervezett (április, október) szintfelmérő vizsgán részt venni.

A másik érdemi változás a PVDSz javaslatára került a KSz-be. A jövőben minden munkáltató oldalán felmerült ok miatt megszűnő munkaviszony esetében a felmondási idő és a munkavégzés alóli felmentés ideje minimálisan 60 nap, öt évvel a nyugdíjkorhatár előtt pedig minimum 90 nap.

Munkakörülmények

A munkakörülmények javítására, ingatlan felújításra az elmúlt évben a MÁV összességében 796 millió forintot áldozott.
 
A munkáltatói beszámoló alapján a szakszervezeteknek azt a következtetést kellett levonni, hogy a munkakörülmények érdemi javítása érdekében tett erőfeszítéseik sikertelenek. Továbbra is azok az áldatlan állapotok uralkodnak a végrehajtó szolgálat egyes munkahelyein, melyet az elmúlt időszakban ostorozni voltak kénytelenek, és javulás nem mutatkozik. A rendelkezésre álló erőforrásokkal még a szinten tartás is reménytelennek látszik.

Részeredmények az arcképes ügyében…

Bármennyit tárgyaltunk, bármennyit vitatkoztunk, bármennyit is megígértek, bármilyen megállapodások is jöttek létre a mai napig nem megnyugtató a véglegesen érvényes vasúti menetkedvezmények, az „ARCKÉPESEK” ügye.

Na, azért megijedni nem kell, rendben lesz az, csak idegőrlő az a huza-vona, amit ebben az ügyben is el kell viselnie a vasutasságnak.

Történt, hogy a START úgy kezdte meg az igazolványok érvényesítését, hogy igen rövid határidővel – május 31-ig – csak a saját, illetve a MÁV Zrt-s munkavállalók és családtagok szelvényét akarta 2009-esre kicserélni.

A szakszervezetek háza táján felforrósodtak a telefonok és egymást érték az igazolvány érvényesítésével kapcsolatos panaszok és felháborodott vélemények.

Mindezek alapján nem maradt más lehetőség, minthogy a szakszervezetek megírták sokadik levelüket az ügyben:
 Tisztelt Miniszter Úr!

Kérjük sürgős intézkedését a vasutas menetkedvezmények jogszerű igénybevételét akadályozó helyzet megszüntetésére.

A 2006-ban hatályba lépett új vasúti törvény (2005. évi CLXXXIII.) elismeri a vasutasok szerzett menetkedvezményi jogait: 87. § (3) „A vasúti társaságok egymással kötött, az utazási kedvezményekre vonatkozó megállapodásai alapján a jelen törvény hatálybalépése előtt megszerzett kedvezmények a kedvezményezetteket e törvény hatálybalépése után is megilletik.”

A törvény a közlekedésért felelős minisztert kötelezi a részletszabályok megalkotására (Vasúti tv. 68. § (2), illetve 88. § (2) 18).
Az utazási kedvezmények körét szabályozó miniszteri rendelettel kapcsolatban a vasutas szakszervezetek és KHEM között 2008. őszétől tárgyalások folytak, és a felek között hónapok óta egyetértés van a kiadandó rendelet tartalmában.
Ennek ellenére „Az egyes vasúti utazási kedvezményekről” szóló rendeletet a minisztérium a mai napi nem adta ki, úgyszintén ezzel összefüggésben a menetkedvezmény adómentességét jelenleg biztosító 179/1994. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása sem történt meg. Szabályozás hiányában nem jöttek létre a vasúti társaságok közötti menetkedvezményi megállapodások.
Mindezek következményeként a jelenleg folyó igazolványérvényesítések során a „szerzett jogukat” továbbvivők - a vonatokat továbbító MÁV-TRAKCIÓ Zrt., a gördülőállományt javító MÁV-GÉPÉSZET Zrt., az árufuvarozást végző MÁV-CARGO Zrt. illetve egyéb MÁV tulajdonú Kft.-k munkavállalói – esetében a MÁV –START Zrt. nem végzi el az igazolványok 2009. évi érvényesítését. Ezen munkavállalók 2009. május 31. utánra vonatkozó nemzetközi utazási kedvezmény kérelmét a MÁV-START Zrt. folyamatosan elutasítja.

Tisztelt Miniszter Úr!

Fehívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a vasúti menetkedvezményt övező bizonytalanság miatt folyamatosan nő a feszültség a vasutasok körében, ami rövid időn belül sztrájkhoz vezethet.
Amennyiben az igazolványok jelenlegi érvénytartamáig, 2009. május 31.-ig a tervezett KHEM miniszteri rendelet nem adható ki, illetve 179/1994.(XII.28.) Korm. rendelet nem módosítható, sürgősen intézkedni kellene a jelenlegi igazolványok érvénytartamának a 2009. szeptember 30-ig történő meghosszabbítására, hogy a nemzetközi szabadjegyek igénybevételének a nyár folyamán ne legyen akadálya.
A minisztériumi tárgyalások és ígéretek alapján folyamatosan arról tájékoztattuk a vasutasokat, hogy nem csorbulnak a menetkedvezményhez fűződő eddigi jogaik.
Ha a sürgős és megnyugtató intézkedések elmaradnak, szakszervezetekként nem marad más lehetőségünk, mint hogy az elégedetlenség élére álljunk.


Budapest, 2009. május 14.

Tisztelettel: VSz, MOSz, PVDSz, MTSzSz, VFSzSz

 


Az intézkedés nem váratott sokáig magára, mert a MÁV START vezérigazgatója néhány napon belül az alábbiak szerint intézkedett Gy.1-899/2009. számú levelében:
 Tárgy: arcképes igazolványok érvényessége, nemzetközi szabadjegy kiadása

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a KHEM 85110/2009. számú ügyiratában foglaltakat tudomásul véve, az arcképes igazolványok 2009. évi érvényesítésének végső határidejét:

2009. augusztus 15.-ben

határozom meg. Ezen időpontig a 2007. évi érvényesítési szelvénnyel ellátott igazolványokat
is utazásra érvényesnek kell elfogadni. A 2007. évi szelvény fent hivatkozott érvényessége nem vonatkozik azokra a gyermekekre, akik nappali tagozaton folytatnak felsőfokú tanulmányokat, de a 25. életévüket 2009. augusztus 15-dike előtt betöltik, ők a születésnapjuk után már nem jogosultak a családtagi arcképes igazolvány használatára.2009. augusztus 16-tóla 2007. évi érvényesítési szelvényt tartalmazó igazolványt utazáskor felmutató személyt menetjegynélküli utasnak kell tekinteni és részére a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzat Ill. Rész C. Fejezetében 2/a pontban előírt utánfizetést kell megállapítani. Az ilyen arcképes igazolványt a jegyvizsgálónak be kell vonnia. Az érvényesítési szelvény csak akkor jogosít utazásra, ha valamennyi rovata (igazolvány szám, munkahely, személyi igazolvány szám) kitöltésre került. Ennek hiányában a vonaton a jegyvizsgáló az előzőekben
leírt utánfizetést alkalmazza. Egyidejűleg az egységes értelmezés érdekében tájékoztatom, 2009.június 01-jétől a nemzetközi utazási kedvezményt (FIP igazolványt, szabadjegyet) a MÁV Csoport alábbi társaságainak munkavállalói, családtagjai és nyugdíjasai kaphatnak:

MÁV-START Zrt.
MÁV Zrt.
MÁV Trakció Zrt.
MÁV Gépészet Zrt.


Egyidejűleg hatályon kívül helyezem a Gy.3-420/2009 számon a külföldi szabadjegyek igénylésére kiadott rendelkezést azzal, hogy a nemzetközi szabadjegyek igénylése a munkáltató rovat kitöltése nélkül érvénytelen.

Kérem az érintettek széleskörű tájékoztatását.

Budapest, 2009. május 21.

Kozák Tamás
vezérigazgató

 Az ügy azonban nincs lezárva, lépések történtek annak érdekében, hogy a kft-ben foglalkoztatott és a menetkedvezményre jogosultak megkapják a külföldi szabadjegyeket is, ha igénylik.

A végső megoldás azonban az lesz, ha végre kiadásra kerül a hónapok óta leegyeztetett kormányrendelet.

PVDSz